Õppetegevused

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja lõimivad tegevused

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

VALDKOND TEGEVUS
Mina ja keskkond Kuulamine ja kõnelemine
Keel ja kõne Lugemine ja kirjutamine
Matemaatika Vaatlemine ja uurimine
Võrdlemine ja arvutamine
Kunst Kunstitegevused
Muusika Muusikategevused
Liikumine Liikumistegevused