Kodukord

Karksi-Nuia lasteaia Kodukord

Kinnitatud 27.03.2017 Karksi-Nuia lasteaia hoolekogu koosoleku otsusega nr 1

Täiendatud 15.10.2018 Karksi-Nuia lasteaia hoolekogu koosoleku otsusega nr 5

Täiendatud 22.01.2020 Karksi-Nuia lasteaia hoolekogu koosoleku otsusega nr 2

Täiendatud 21.09.2020 Karksi-Nuia lasteaia hoolekogu koosoleku otsusega nr 2

Karksi-Nuia Lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord (edaspidi kodukord) lähtub Koolieelse lasteasutuse seaduses § 92 lõige 2 ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 1. Üldsätted
  • Lasteaed on avatud 7.00-18.30.
  • Valverühm töötab 7.00-7.25 ja õhtul 17.45-18.30.
  • Rebaste rühm töötab 7.00-18.30 koolimajas.
  • Hommikul 7.00-7.25 sissepääs Kiisude rühma uksest.
  • Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
  • 1.jaanuarile, 24. veebruarile, 23. juunile ja 24. detsembrile vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Lasteaed on avatud 15.30-ni.
  • Rühma ajutise sulgemise otsustab lasteaia direktor, sellekohase info edastab õpetaja vanematele.
  • Laste turvalisuse huvides on lasteaeda sisenemine korraldatud puutevõtmega. Puutevõti väljastatakse lapsevanemale esimesel lasteaiapäeval. Lasteaiast lahkumisel tuleb puutevõti lasteaiale tagastada. Kooliminevate laste peredel palume puutevõti tagastada lasteaia lõpupeo päeval. Puutevõtme kaotamise korral informeerige koheselt lasteaeda. Kaotatud või kasutuskõlbmatuks muudetud puutevõtme maksumus tuleb lapsevanemal hüvitada. Erandjuhtudel võib helistada uksekella.
  • Laps ja vanem sisenevad ja väljuvad mänguväljaku poolsest rühma uksest.
  • Lasteaia siseruumides ei viibita välisjalanõudes.
  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga vastavuses olev lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade tegevuskavad.
  • Lasteaed kasutab koolidele ja lasteaedadele loodud veebirakendust Stuudium, mis võimaldab õpetajatel täita päevikut, jagada õppematerjale ja suhelda lastevanematega.
  • Selleks, et lapsevanem pääseks Stuudiumis oma lapse e-päevikusse, peab lapsevanem endale konto looma või olemasoleva konto korral, mis on seotud mõne muu kooliga juurdepääsu taotlema. Lastevanematel on võimalik registreerida ennast Stuudiumi kasutajaks https://karksinuialasteaed.ope.ee
  • Info vahetamine:
  • kirjalikud teated Stuudiumis (puudumiste ette teatamine, nädala õppetegevused, menüü, info);
  • infostend rühma riietusruumis;
  • rühmas on telefon (helistamiseks soovitav aeg 7.30-8.10).
  • Lasteaias pildistatakse või filmitakse lapsi õppekasvatustegevuse käigus vanemate teadmisel. Pildid ja filmid on asutusesiseseks kasutamiseks rühmades ning  Vanem, kes ei soovi oma lapse jäädvustamist, teatab sellest kirjalikult lasteaia direktorile.
  • Laste turvalisuse tagamiseks ei avalda lasteaed lasteaia kodulehel laste nimekirju.
  • Seoses laste õppetegevustega on liikumisväljakul parkimine keelatud 9-12.
 1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
  • Lapse esmakordselt lasteaeda tulekul vajab laps harjumiseks aega.
  • Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia ära lapsevanemale sobival ajal LASTEAIA PÄEVAKAVA JÄRGIDES.
  • Õppeaasta alguses koostavad rühma töötajad koostöös laste ja nende peredega rühma reeglid, milles lepitakse kokku rühma väärtused ja head tavad.
  • Lapsevanem garanteerib lapse osalemise õppe- ja kasvatustöös, tuues lapse lasteaeda hiljemalt planeeritud õppetegevuste alguseks või  15 min enne hommikusööki. Hilisemast tulekust teavitada kindlasti rühmaõpetajat enne õppetegevuse algust.
  • Lapsevanem saadab hommikul isiklikult lapse rühma, et oleks võimalus lasteaiaõpetajale rääkida probleemidest, mis võivad mõjutada lapse lasteaias veedetud päeva.
  • Lapsevanem teatab lasteaeda, kui laps on haigestunud või ei tule lasteaeda mingil muul põhjusel.
  • Rühma töötajal on õigus laps üle anda vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale.
  • Päeva lõpus, nii rühmast kui õuest lahkudes, jäetakse õpetajaga nägemist. Last ei tohi lasteaia territooriumilt ära viia õpetajaga kontakti võtmata.
  • Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui lapsele ei ole järele tuldud ja rühma töötaja ei ole lapsevanemaga või volitatud esindajaga kontakti saanud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  • Lapsevanem peab lasteaia personali ja teiste isikutega käituma väärikalt ja vaoshoitult. Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia personali hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse usaldamisest keelduda ja informeerida olukorrast teist lapsevanemat, ankeetandmetes olevaid kontaktisikuid ja/või politseid, sotsiaaltöötajat.
 2. Riietus ja hügieenitarbed
  • Laps tuleb lasteaeda tervena ja puhtana (pestud, kammitud, sõrme- ja varbaküüned lõigatud jne.)
  • Lapsel on lasteaias ilmale sobilik, kergesti selga pandav ja lihtsate kinnitustega eraldi õueriietus (õues käiakse üldjuhul iga ilmaga). “Lasteaia tööriietuse” määrdumise korral ei pea laps muretsema. Suveperioodil on vajalik kerge peakate.
  • Lapse lasteaiariided on lapse kasvule vastavad, puhtad ja terved.  Eriti oluline on jope lukkude ja jalanõude kinnituste
  • Soovitame niiskuse- ja veekindlaid kindaid. Sõrmikuid võib kanda laps, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
  • Tagavarariideid on eraldi kotikeses, mida saab riputada. Lapsele on vajalik vahetuspesu.
  • Liikumistundideks on tarvis spordiriideid (T-särk ja püksid riidest kotikeses).
  • Riideid ja jalanõusid on vajalik märgistada, et vältida asjade kadumist ja vahetusse minemist.
  • Lapse riietel ja kottidel  ei tohi olla pikki nööre ja kaelas  pikka salli.
  • Vahetusjalanõudeks soovitame jalanõusid, mis on lapsel kindlalt jalas.
  • Lõunaseks puhketunniks on vajalik öösärk või pidžaama riidest kotis ja vajadusel „kaisukas“ samuti eraldi kotis.
  • Igal lapsel peab olema pakk pabertaskurätikuid, kamm, vajadusel juukseklambrid või patsikumm, kilekott määrdunud asjadele.
 • Mäng, mänguasjad ja õuesõpe.
  • Lasteaias on lastele piisavalt mänguvahendeid.
  • Jalgrataste ja kelkude hoidmine on õues mänguväljaku poolel. Jalgratta kaasavõtmisel on kohustuslik lapse reguleeritud kiiver. Jalgratas (ka kelk) tuleb igal õhtul koju viia. Päeval hoitakse jalgratast rattahoidjas.
  • Lasteaias on lapsed õues 2 korda päevas iga ilmaga, välja arvatud talveperioodil, mil lapsed viibivad õues 1 kord päevas hommikupoolikul.
  • Madalama kui miinus 20 kraadi tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 kraadi välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hindab õpetaja EMHI kodulehel emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel (aluseks sots. min. määrus ne 61 ”Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”).
 • Toitlustamine
  • Lasteaias on kolm toidukorda. Lapsed söövad söögisaalis kahes vahetuses.
  • Info lapse nädalamenüü ja söögiaegade kohta asuvad rühma teadete tahvlil.
  • Lasteaia menüüs olev toit on lubatud asendada ainult arsti ettekirjutusest lähtuva toiduga.
  • Lasteaias kehtib söömiskordadel “kolme ampsu” reegel. Last lasteaias sööma ei sunnita.
 • Peod, üritused, õppekäigud
  • Lapsevanem on igal lapse rühmapeol ja üritusel oodatud osaleja.
  • Pidude ja ürituste kohta saab lapsevanem infot rühmastendilt ja õpetajatelt ja Stuudiumist.
  • Lapse sünnipäeval joonistatakse õnnitluskaarte, lauldakse ja mängitakse.
  • Rühmaõpetajaga kokkuleppel on lubatud rühmakaaslasi kostitada. Keelatud on muna sisaldavad ja kiiresti riknevad toidud.
  • Laste lahkumisest lasteaia territooriumilt (õppekäigud, teatrikülastused jne) teavitab rühmaõpetaja lastevanemaid eelnevalt infostendil oleva infoga.
  • Õppekäigule minnes registreerib rühma töötaja metoodilises toas sihtkoha ja laste arvu õppekäikude registreerimise tabelisse.
  • Bussiga väljasõidul koostab õpetaja laste nimekirja, mille kinnitab direktor.
  • Lapsevanemal on õigus osaleda/ vaadelda rühma-, liikumis või muusikaõpetaja poolt läbiviidavates tegevustes ja õppekäikudel, sellest eelnevalt õpetajaid teavitades.
 • Lapse tervise heaolu ja arengu toetamine
  • Lasteaeda ei lubata last, kelle tervisesesund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
  • Haige lapse koht on kodu. Nohu, köha, palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.
  • Lasteaiaõpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid, ega luba lapsel ise neid võtta.
  • Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.
  • Laps, kes on toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, k.a. õues viibimine.
  • Lapsevanem teavitab lasteaia personali, kui laps vajab teatud põhjustel erilist hoolt või tähelepanu. Samuti siis, kui lapsel on erivajadusega seoses arstipoolsed soovitused.
  • Lasteaia töötajad kujundavad koostöös kohaliku omavalitsusega erivajadustega lastele vastavalt võimalustele laste arengut soodustava keskkonna.
  • Arengulise erivajaduse ilmnemisel teavitab rühma õpetaja lapsevanemat ja soovitab pöörduda erialaspetsialisti poole.
  • Lasteaias jälgivad laste arengut logopeed, psühholoog ja rühmaõpetajad. Juhul, kui te ei soovi, et teie laps logopeedi ja psühholoogi juures käiks, andke palun sellest kirjalikult teada rühmaõpetajale.
  • Vältimaks nakkushaiguste levikut, teatab lapsevanem lapse haigestumisest lasteaeda. Lasteaed teavitab vanemaid nakkushaiguste juhtumitest rühmas. Peale nakkushaigust tuuakse laps lasteaeda perearsti tõendiga.
  • Lapse trauma korral lasteaias annab õpetaja lapsele esmaabi, teavitab kohe vanemat ja vajadusel kutsub kiirabi.
 • Puudumine lasteaiast
  • Lapse puuduma jäämisel lasteaiast teatada rühmaõpetajale või Stuudiumisse.
  • Lapse puudumisest teavitamata jätmise korral eeldatakse, et laps tuleb lasteaeda ja arvestatakse kohalolijaks ning arvestatakse toidule.
  • Toidult arvestatakse maha lapsed, kelle puudumisest on eelmisel päeval kella 18.00 ette teatatud.
  • Lapse puudumisest samal päeval teatades on laps arvestatud
  • Pärast puudumist teatada lapse lasteaeda tulekust rühmaõpetajale.
 • Toiduraha ja osalustasu tasumine
  • Arved lapse osalustasu maksmiseks saab lapsevanem tema poolt määratud meilile või paberkandjal. Arve tasumise tähtaeg on hiljemalt 25. kuupäev.
  • Lapsevanema poolt kaetav osalustasu kuulub tasumisele sõltumata lapse kohal käidud päevade arvust.
  • Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja, kui laps on puudunud rohkem kui 2 kuud ilma meditsiinilise näidustuseta.
  • Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuses aastas.
 • Koostöö
  • Lapse arengut soodustab turvatunne, meeldiv keskkond, koostöö lastevanemate ja lasteaiaõpetajate vahel.
  • Ootame teid lasteaias toimuvatele üritustele, lahtiste uste päevadele, pidudele, sest lapsele meeldib, kui vanemad tema tegemiste vastu huvi tunnevad ja teda innustavad.
  • Lasteaias toimuvatest sündmustest teavitame vanemaid rühmastendidel oleva infoga ja Stuudiumis.
  • Lapse tervise huvides on soovitav suvel lapsel puhata.
  • Kui lapsevanem on lapse üle andnud õpetajale vastutab lapse eest õpetaja.
  • Kui õpetaja on lapse lapsevanemale üle andnud, vastutab lapse eest lapsevanem k.a koos lastevanematega toimuvad ühisüritused.
  • Lapsevanemal on keelatud jätta last üksinda lasteaia territooriumile või ruumidesse.
  • Lasteaia üritustel ja pidudel seisab lapsevanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete (nt nooremate või vanemate õdede-vendade) käitumine ei häiriks esinejaid.
  • Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lapse rühma perekonna kontaktandmed (vanemate telefoninumbrid, elektronposti aadressid, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teatada sellest rühma õpetajatele.
  • Lapsi, peresid ja töötajaid puudutavaid andmeid töötleb lasteaed vastavalt andmekaitse seadusele.
  • Abi ja nõu saamiseks ning ettepanekute tegemiseks saab lapsevanem pöörduda rühma personali, juhtkonna ja rühmast valitud hoolekogu esindaja poole.
 • Turvalisuse tagamine
  • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  • Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
  • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on ruumi mängimiseks.
  • Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
  • Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
  • Laste puhke-või magamise ajal võib laste juures olla üks rühma töötaja.
  • Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
  • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
  • Turvalisuse tagamiseks on lasteaias elektrooniline valve.
  • Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
  • Lapsed võivad sõita ratastega õuealal selleks määratud kohas ning nad peavad kandma kiivrit.
  • Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
  • Lapse poolt tekitatud materiaalne kahju lasteaia varale hüvitab või võimalusel parandab lapsevanem/eestkostja.
  • Kui lapse käitumine kahjustab last ennast, teisi lapsi või töötajaid, siis peatatakse lasteaia koha kasutamine kuni põhjuse väljaselgitamiseni ja sobiva lahenduse leidmiseni.
  • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
  • Lasteaial on hädaolukordade lahendamise plaan, mida vaadatakse kord aastas üle ja vajadusel täiendatakse (kriisimeeskond). Plaaniga on võimalik tutvuda lasteaias.
 • Kodukorra kinnitamine ja kehtimine
  • Kodukorra koostab direktor ja kinnitab lasteaia hoolekogu.
  • Kodukord hakkab kehtima alates 25. september 2020.
  • Täiendusi ja muudatusi viiakse sisse kodukorda vastavalt seaduste muutumisele või pedagoogide ja hoolekogu liikmete ettepanekutele kuid mitte tihedamini kui kord aastas.