Väärtused

Meie põhiväärtused

SALLIVUS

Arvestada üksteisega, märgata ja toetada erisusi.

AUSTUS

Suhtuda kaaslastesse hoolivalt ja lugupidavalt.

HOOLIVUS

Olla osavõtlik ja abivalmis.

JULGUS

Olla avatud ja valmis tegutsema ühise eesmärgi nimel.