Hoolekogu

2021/2022

IV HOOLEKOGU ÜLESANDED JA PÄDEVUS

Hoolekogu:

4.1 arutab läbi lasteaia õppekava ja arengukava ja annab neile hinnangu, lähtudes lapse arenguks ja alushariduse omandamiseks soodsate tingimuste olemasolust ning antud piirkonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu sihtidest;

4.2 annab soovitusi lasteasutuse eelarve vahendite otstarbekaks kasutamiseks ja aitab kaasa täiendavate rahaliste vahendite hankimisel lasteaia vajadusi arvestades;

4.3 osaleb lasteaeda puudutavate seadusandlike dokumentide väljatöötamisel;

4.4 otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

4.5 kooskõlastab lasteasutuse direktori ja pedagoogide vabanevate ametikohtade täitmiseks korraldatavate konkursside läbiviimise korra ja osaleb oma esindaja kaudu konkursside komisjonide töödes;

4.6 teeb ettepanekuid vallavalitsusele laste arvu reguleerimiseks lasteaia rühma(de)s;

4.7 arutab lapsevanemate pöördumisi ning vajadusel vastab pöördumisele kirjalikult;

4.8kooskõlastab lasteaia sisehindamise aruande;

4.9 kinnitab direktori poolt koostatud lasteaia kodukorra;

4.10 teeb ettepaneku lasteaia tööaja suhtes;

V HOOLEKOGU ÕIGUSED JA LIIKMETE VASTUTUS

Hoolekogul on õigus:

5.1 kuulata ära direktori aruanne lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

5.2 anda direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

5.3 teha direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

5.4 otsustada vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi;

5.5 nõu anda direktorile lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra täitmise küsimustes;

5.6 informeerida puuduste ilmnemisel vastavaid organeid ning teha ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks.

5.7 Rühma poolt valitud hoolekogu liige tagab, et koosolekul arutlusele tulevad teemad ja dokumendid on eelnevalt rühma lapsevanematele tutvustatud ning hoolekogu koosolekul esindatakse rühma ühist seisukohta.

2021/2022 hoolekogu liikmed

Koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Stuudiumis TERA-s.