Konverents “Tarkust taskusse”

28.veebruaril toimus Karksi-Nuia kultuurikeskuses konverents „Tarkust taskusse“, mis oli pühendatud Karksi-Nuia lasteaia 75 sünnipäevale. Lasteaia juubelikonverentsil osales üle 80 lasteaedniku Viljandimaa ja Kilingi-Nõmme lasteaedadest. Kaasatud olid kohaliku omavalitsuse ametnikud, hoolekogude liikmed ja haridusasutuse tegevusega seotud kogukonna liikmed. Konverentsi eesmärgiks oli uueneva õpikäsitust toetava organisatsiooni loomine, personali arendamine, vallaasutustega koostöö kujundamine, töösuhted ja töökorraldus ning toimetulek erivajadustega lastega. Konverentsil esinesid lektorid lasteaia igapäevaelu olulistel teemadel. Päeva moderaator Priit Oks juhtis mõttevahetusi ja muutis konverentsi päeva erinevaid ettekandeid lõimides tervikuks. Esimene lektor oli religiooniantropoloog ja koolitaja Jaanus Kangur, kes rääkis suhtlemise peamistest eduteguritest. Tartu Ülikooli eripedagoogika lektor Pille Häidkind andis teadmisi teemal „Erivajadustega ja/või käitumisprobleemidega lapsed lasteaias“. Projektõppe teoreetilistest ja praktilistest lähenemistest jagas mõtteid kasvatusteadlane Maarika Pukk. Väga praktilisi teadmisi ja oskusi tutvustas Paikuse lasteaia liikumisõpetaja ja treener Kauri Mitt teemal: „Müramismängud“. Lasteaia ja kooli koostööst tegi huvitava ja põhjaliku ülevaate August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi direktor Jaak Israel. Karksi-Nuia Kultuurikeskuse juhataja Kai Kannistu ettekanne andis värvikate fotodega ülevaate lasteaia ja kultuurikeskuse pikaaegsest koostööst.  Mulgi valla hariduselu tutvustas Mulgi Vallavolikogu haridus-ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas. Päev lõppes Karksi-Nuia Lasteaed 75 sünnipäeva tordi söömisega. Konverents oli rahastatud SA Innove  meetme „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuse „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus“ toetusega. Suur tänu lastevanematele, kes võimaldasid lasteaiatöötajatel konverentsil osaleda. Tänan projektijuht Daire Gorjatškot, Karksi-Nuia kultuurikeskuse ja Karksi-Nuia lasteaia personali konverentsi korraldamise eest!